قرارگاه فرهنگی منتظران حضرت مهدی عج

قرارگاه فرهنگی منتظران حضرت مهدی عج

مقام معظم رهبری

واقعا امروز مســائل فرهنگى کشور زمین افتاده است. همه خودشان را فرهنگى مىدانند، همه نســبت به مسائل فرهنگى اظهار شوق و علاقه مىکنند و آن را در بیانات و اظهاراتشان مهم نشــان مىدهند، اما حقیقتا کار فرهنگى در کشور، متناسب با پیشرفت و ریشه دواندن انقلاب در جامعه نیســت. ما امروز خیلى کارهــاى فرهنگى باید مىکردیم که نکردیم، خیلى برنامه ها باید مىریختیم که نریختیم و  حقیقتا دستمان از خیلى کارها چه در داخل و چه در خارج کشور خالى است. لذاست که مسائل فرهنگى  حقیقتا درخور این است که به آن، با سعةصدر و اهتمام و دل  سوزى عمیق و همراه با  خبرگى و کارشناسى رسیدگى بشود.